De spelregels:

* Er zijn 38 repetities per jaar (het jaar loopt van 1 augustus tm 31 juli, waarbij de basisschoolvakanties regio midden globaal worden aangehouden)

* Contributie: Eur 20,00 per maand. Nota bene: Eur 20/maand voor 38 repetities = Eur 6,31 per repetitie.

* De contributie wordt betaald per half jaar: 1e factuur 1 augustus voor de 1e 19 repetities van dat cursusjaar en 1 januari voor de 2e 19 repetities van dat cursusjaar. De facturen worden per email verzonden. N.B. het is uiteraard ook mogelijk dat de contributie per maand wordt betaald; geef dit even aan bij de aanmelding.

Betaling gebeurt steeds vooruit per periode.

* Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden; bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering zonder kosten verstuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Blijft betaling wederom uit, dan wordt de vordering verhoogd met een bedrag van Eur 40,00. Mocht de vordering niet zijn betaald, dan wordt deze uit handen gegeven en verdere kosten zullen worden verhaald op de debiteur.

* Een repetitie die niet doorgaat wegens verhindering door ziekte of een bijzondere omstandigheid van de dirigent wordt vanaf de 3e gemiste repetitie gecrediteerd.

* AVG: Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen alle leden van Popkoor
Papendrecht hun toestemming te verlenen om de op het ingevulde aanmeldingsformulier hun ingevulde
persoonsgegevens (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummers en E-mailadres)
in de digitale ledenlijst van Popkoor Papendrecht te laten opnemen. Deze persoonsgegevens
kunnen te allen tijde door de leden worden ingezien en aangepast. Indien iemand geen lid meer is van
Popkoor Papendrecht zullen alle gegevens van die persoon uit het bestand worden gehaald. Alle e-mails
(nieuwsbrieven, infomatieve mails en facturen) t.b.v. Popkoor Papendrecht worden aan de leden
verstuurd in de BCC. Ook geven de leden aan door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geen
bezwaar te hebben van tijdens optredens/repetities gemaakte foto’s en/of video’s voor
promotiedoeleinden gepubliceerd worden www.popkoorpapendrecht.nl en/of op andere media.

* Aanmelden:via het invullen en ondertekenen van het AANMELDINGSFORMULIER POPKOOR PAPENDRECHT.

* Opzeggen: schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de kalendermaand